Sakramenty

Chrzest Święty

Jest przede wszystkim nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest sprawowany: chrzcić oznacza „zanurzać” w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Do przyjęcia chrztu zdolny jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony. Jest on konieczny do zbawienie dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament.

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego.

Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga.

CHRZTY W NASZEJ PARAFII: udzielane są w Niedziele o 12:30 oraz soboty o 17:30. Rodzice w celu ustalenia terminu Chrztu muszą odpowiednio wcześniej zgłosić się do Kancelarii Parafialnej z Aktem Urodzenia dziecka. Jeżeli Rodzina nie mieszka na terenie naszej Parafii musi mieć ze sobą pisemną zgodę Proboszcza Parafii, na terenie której obecnie zamieszkuje.

Bierzmowanie

W Starym Przymierzu prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni Duchem świętym w dniu Pięćdziesiątnicy Pięćdziesiątnicy zaczynają głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył Duchem Świętym i przekazywał Go swym Dzieciom.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżem (olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa), którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII: udzielane jest we wskazanym terminie każdego roku w czerwcu. Do Bierzmowania mogą przystąpić Kandydaci, którzy ukończyli Kurs przygotowujący do Bierzmowania oraz zdali Egzamin i przeszli rozmowę przed Sakramentem z Księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie, podczas której wykazali, że są ludźmi wierzącymi praktykującymi. Kurs przygotowujący do Bierzmowania rozpoczyna się każdego roku we wrześniu i należy wtedy złożyć deklarację Kandydata do Bierzmowania.

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pojednania jest spotkaniem z miłosiernym Zbawicielem. Przystępując do tego sakramentu powinniśmy dobrze o tym pamiętać. Często bowiem, przygotowując się do spowiedzi, myślimy przede wszystkim o spowiedniku: jak się zachowa, co nam powie, czy nie będzie krzyczał, zadawał pytań, albo też zastanawiamy się, jak przedstawić mu swoje grzechy, aby „dobrze wypaść”. Tymczasem w sakramencie pojednania spotykamy się przede wszystkim z dobrym i kochającym Chrystusem. Przez kapłana mówi On do nas słowa podobne do tych, które skierował do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli ją zabić, Jezus powiedział do niej: „Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (por. J 8,11).

SPOWIEDŹ W NASZEJ PARAFII: spowiadamy 30 minut przed każdą Mszą świętą oraz w I piątki miesiąca od 17:30 (czas letni) / 16:30 (czas zimowy). W nagłych przypadkach lub podczas nieobecności Kapłana w konfesjonale prosimy zgłosić się do zakrystii przed Mszą świętą i poinformować o potrzebie spowiedzi.

Sakrament Eucharystii

Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Ustanowił ją Chrystus w Wielki Czwartek, celebrując ze swoimi Apostołami Ostatnią Wieczerzę.

Przewodniczyć Eucharystii może tylko kapłan (biskup lub prezbiter), ważnie wyświęcony, który działa w osobie Chrystusa – Głowy i w imieniu kościoła.

Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównany. Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek.

„W Eucharystii łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie” (św. Ignacy Antiocheński)

I KOMUNIA W NASZEJ PARAFII: przygotowanie pośrednie dzieci do I Komunii rozpoczyna się już w 1 klasie Szkoły Podstawowej na lekcjach Religii oraz w domu rodzinnym. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się we wrześniu każdego roku. Należy wtedy również złożyć deklarację Dziecka I Komunijnego. Szczegółowe informacje zostają podane na pierwszym spotkaniu.

Sakrament Małżeństwa

„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (…) Mężowie tak powinni kochać swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje” (Ef 5, 25n.28).

Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII: Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński zobowiązani są do zgłoszenia się w Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą. Należy dostarczyć: Świadectwa Chrztu Świętego do Sakramentu Małżeństwa (nie dotyczy osób ochrzczonych w naszej Parafii), dokumenty potwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim, Świadectwo Katechezy Szkolnej. Jeżeli narzeczeni obydwoje są z po za naszej Parafii (czyli nie mieszkają na jej terenie) muszą mieć również zgodę Proboszcza aktualnego miejsca zamieszkania na przygotowanie i błogosławienie Małżeństwa po za Parafią zamieszkania.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Przez namaszczenie chorych i modlitwę kapłana Kościół poleca chorych Chrystusowi, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-15; KK 11). „Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeśli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy” (Sakramenty chorych nr 6).

SAKRAMENT CHORYCH W NASZEJ PARAFII: udzielany jest w Dniu Chorego 11 lutego w kościele podczas Mszy świętej. Dodatkowo w razie potrzeby prosimy o zgłaszanie się po Mszy świętej lub do Kancelarii Parafialnej w celu otrzymania Sakramentu Chorych. Również obejmujemy stałą posługą chorych w każdą I sobotę miesiąca – nowych chorych można zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. W nagłych przypadkach zagrożenia śmierci prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny najbliższych Chorego.

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Sakrament kapłaństwa należy, obok sakramentu małżeństwa, do grupy sakramentów w służbie komunii. Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie innym, dzięki czemu przyczynia się również do zbawienia osobistego.

Sakrament kapłaństwa nazywany jest także sakramentem święceń (łac. ordinatio) bądź sakramentem posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Przy czym pojęciem kapłan określa się wyłącznie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Zadaniem diakona jest z kolei służba i pomoc kapłanów. Święcenia biskupie są natomiast pełnią sakramentu święceń.

W PARAFII NIE UDZIELAMY SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA -> http://seminariumwroclaw.pl/